แจ้งเบาะแสร้องเรียน ผ่านอีเมล

แจ้งเบาะแสร้องเรียน ผ่านไปรษณีย์

ส่งความคิดเห็นหรือเบาะแสได้ที่

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น  จำกัด 

TAX ID : 0115554009726

เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

www.primo.co.th